Đóng

Kiểm tra chất lượng

Kiểm tra chất lượng: vệ sinh anh toàn thực phẩm, kiểm tra thép, kiểm tra giám định máy cũ, đăng kí dây truyền đồng bộ máy.

hinh-1

Thủ tục kiểm định thực vật

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật    Ngày 26 tháng 12 năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 65/2012/TT-BNNPTNT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho các lô vật thể thuộc diện kiểm dịch […]

a7-wobj-dd

Thu phí dịch vụ xin giấy phép khai báo hóa chất

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 85/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất. Theo đó, các khoản lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động hóa chất có mức thu là 200.000 đồng/cấp mới và 100.000 đồng/lần […]

hinh-2

Công bố thực phẩm chức năng

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật an toàn thực phẩm và thông tư 19/2012 TT-BYT hướng dẫn việc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm: thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng […]

Chat Facebook