Đóng

Tin tức

Công ty C? ph?n c?ng Ð?ng Nai hi?n có 3 c?ng : Long Bình Tân, Gò D?u A và Gò D?u B v?i t?ng di?n tích m?t b?ng 443.000m2. Công ty  ti?p t?c d?u tu nâng cao nang l?c khai thác b?n bãi, nh?m dáp ?ng nhu c?u luu thông hàng hóa xu?t nh?p kh?u t? các khu công nghi?p trong t?nh Ð?ng Nai, Bình Duong, Tây Ninh. Nam 2013, Công ty ph?n d?u thông qua 3,3 tri?u t?n hàng hóa t?ng h?p và 180 ngàn TEU, trong dó 30% container hàng. Công ty cung lên k? ho?ch d?n  2015, con s? này s? tang tru?ng d?n 5,0 tri?u t?n hàng t?ng h?p và 300 ngàn TEU. Trong ?nh : B?c x?p hàng hóa t?i c?ng Long Bình Tân, Công ty C? ph?n c?ng Ð?ng Nai. ?nh : Danh Lam - TTXVN

Quy định mới về hóa đơn, chứng từ hàng nhập khẩu

Từ ngày 1/7/2016, Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BQP-BCA quy định về hóa đơn, chứng từ với hàng nhập khẩu có hiệu lực. Liên Bộ Tài chính – Công Thương – Công an – Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng […]

Chat Facebook